Player

Obtener Plugin Flash para visualizar este reproductor

Ерөнхий боловсролын 11жилийн агуулгын үлгэрчилсэн хүрээ PDF Хэвлэх Имэйл
Боловсролын хүрээлэнгийн захирлын 2006 оны 8 дугаар
 сарын16 ны өдрийн15 дугаар тушаалын нэгдүгээр хавсралт

Ерөнхий боловсролын 11жилийн агуулгын үлгэрчилсэн хүрээ

МОНГОЛ  ХЭЛНИЙ  ХИЧЭЭЛИЙН  АГУУЛГА   I-II анги

 1 анги

2 анги

ЭХ

 • ААЗ (үлгэр, домог, оньсого, зүйр цэцэн үг, түргэн хэллэг, хэл зүгшрүүлэх үг, ерөөл магтаал)-аас уншиж ойлгож ярих
 • Орчин үеийн уран зохиол (өгүүллэг шүлэг)-оос уншиж ойлгох ярих
 • Эхийг утгаар нь зүйлчлэх ярих
 • Уран зохиолын болон бусад эхэд өгүүлэгдэж байгаа эзнийг тодорхойлох
 • Эхийг үйл явдлын дэсийн дагуу ярих
 • Эхийг утгаар нь зүйлчлэх хүн амьтан юм гэх мэт

 

 

ЭХ

 • ААЗ (үлгэр, домог, оньсого, зүйр цэцэн үг, түргэн хэллэг, хэл зүгшрүүлэх үг, ерөөл магтаал)-аас уншиж ойлгож ярих\
 • Орчин үеийн уран зохиол (өгүүллэг    

         шүлэг)-оос уншиж ойлгох ярих

 • Эхийг утгаар нь зүйлчлэн ярих, хүн амьтан, ургамал, хүний бүтээсэн зүйл
 • 3-4 өгүүлбэр бүхий эх зохиох
 • Уран зохиолын болон бусад эхэд өгүүлэгдэж байгаа эзнийг тодорхойлох
 • Эхийг үйл явдлын дэсийн дагуу ярих, дэлгэрүүлэх
 • Өгүүлбэрийг  утгаар нь зүйлчлэх хүн амьтан юм гэх мэт

ӨГҮҮЛБЭР

 • Өгүүлбэрийг утгаар нь зүйлчлэх
 • Өгүүлбэрийг хэлний бусад нэгжээс нь салгах
 • Зөв бүтэцтэй өгүүлбэр зохиож бичих

 

 

ӨГҮҮЛБЭР

 • Өгүүлбэрийг утгаар нь хүн амьтан, ургамал, хүний бүтээсэн зүйл, гариг

эрхэс гэх мэтээр зүйлчлэх

 • Өгүүлбэрийг хэлэх аялгаар нь ялгаж сонсох, ялгаж бичих, утгыг тайлбарлах

(асуух хүүрнэх гэх мэт)

 • Цэг тэмдэг , асуултын тэмдэг, таслалыг зөв бичих
 • Зөв бүтэцтэй өгүүлбэр зохиож бичих

 

ҮГ

 • Үгийг утгаар нь зүйлчлэх
 • Үгийг хэлний бусад нэгжээс ялгах
 • Юм үзэгдэл, хүн амьтан тэдгээрийн үйл хөдлөл, тоо ширхэг, шинж чанар, орон цагийг нэрлэх, төлөөлөх үгийг ялгаж таних

 

ҮГ

 • Үгийг утгаар нь ангилах ялгах
 • Ерийн ба  оноосон нэрийг ялгах тайлбарлах
 • Юм үзэгдэл, хүн амьтан тэдгээрийн үйл хөдлөл, тоо ширхэг, шинж чанар, орон цагийг асуух ,заах  үгийг ялгаж таних

 

АВИА, ЗӨВ БИЧИХ ДҮРЭМ

 • Цагаан толгойн үсгийг нэрлэх
 • Хэлний авиаг сонсох дуудах, унших бичих
 • Урт, хос , богино эгшгийг ялгах, зөв дуудах, зөв бичих
 • Эгшиг ба гийгүүлэгч авиаг ялгах зөв дуудах

 

АВИА, ЗӨВ БИЧИХ ДҮРЭМ

 • Өргөлтөт үеийн эгшгээр баримжаалж хойшид тохиолдох эгшгийг зөв унших бичих , тайлбарлах
 • Битүү  ба задгай үеийг ялгах, зөв бичих, үгийг үеэр тасалж  бичих
 • Эх өгүүдбэрт “ шүү, даа, дээ, л, ч “-г зөв бичих
 • Үгийн дунд орсон “ Ж,Ч,Ш” гийгүүлэгчийг зөв бичих
 • Ялгах эгшигтэй үгийг зөв бичих дуудах

МОНГОЛ  ХЭЛНИЙ  ХИЧЭЭЛИЙН  АГУУЛГА   III-IV анги

III анги

IV анги

ЭХ

 • ААЗ (үлгэр,домог,оньсого,зүйр цэцэн үг,түргэн хэллэг,хэл зүгшрүүлэх үг,ерөөл магтаал), 
 • Орчин үеийн уран зохиол (өгүүллэг,шүлэг)-оос уншиж,цээжлэх,ойлгох,ярих  
 •  Уран зохиолын болон бусад эхийг уншаад эхлэл,гол,төгсгөл хэсгийг олох 
 • Эхийг үйл явдлын дэсийн дагуу ярих 
 • Эх (цогцолбор)-ийг утгаар нь зүйлчлэх (хүн,амьтан ургамал,хүний бүтээсэн зүйл,гариг эрхэс)  
 • Эхийн бүтцээс цогцолбор ба догол мөрийг таних
 • Бичил эхийг дуурайж бичих (оньсого,ертөнцийн гурав,шүлэг г.м) 
 • Эх зохиож бичих (шүлэг,мэндчилгээ, зарлал г.м)
 •  Цогцолборыг ялгаж бичих  

ЭХ

 • ААЗ (үлгэр,домог,оньсого,зүйр цэцэн үг, ерөөл магтаал,тууль)-аас унших,цээжлэх,ойлгох,ярих  
 •  Орчин үеийн уран зохиорл (өгүүллэг ,шүлэг)-оос уншиж,ойлгож,ярих 
 • Эхийн гол санааг олж тайлбарлах
 • Утгаараа эсрэг цогцолборыг ялган таних,санааг дуурайн зохиох
 • Тоочиж болон хүүрнэж бичсэн эхийг таних                       
 • Юмсын гадад шинжийг тоочин бичих (шүлэг)            
 • Үйл явдлыг хүүрнэн бичих (өдрийн тэмдэглэл,хувийн захидал,цуврал зургийн үйл явдал,үлгэр,баримт г.м)
 • Тодорхой сэдвээр эх зохиохдоо цогцолборыг ялган бичих
 • Эхийг хурааж, дэлгэрүүлж бичих 
 •  Эхийн найруулгыг засаж сайжруулах

Өгүүлбэр

 • Өгүүлбэрийг утгаар нь зүйлчлэх

(хүн амьтан, ургамал, хүний бүтээсэн зүйл, гариг эрхэс)

 • Өгүүлбэрийг хэлэх аялгаар нь ялгаж унших, ялгаж сонсох, ялгаж бичих, утгыг тайлбарлах(захирах анхааруулах)
 • Цэг тэмдэг(анхаарлын тэмдэг)-ийг зөв бичих, унших
 • Зөв бүтэцтэй өгүүлбэр зохиож бичих

Өгүүлбэр

 • Өгүүлбэрийн гол ба эсрэг санааг олох
 • Өгүүлбэрийг хэлэх аялгаар нь ялгаж сонсох, ялгаж бичих утгыг нь тайлбарлах,(батлах, үгүйсгэх)
 • Хүүрнэх , асуух , анхааруулах өгүүлбэрийн бие биеэс ялгарах шинжийг тодорхойлох
 • Өгүүлбэрийн хэлэх аялгыг өөрчлөн найруулж бичих, унших
 • Өгүүлбэрийн зарим үгийг хурааж зарим үгийг дэлгэрүүлж бичих

 

Үг

 • Үгийг утгаар нь зүйлчлэх (хүн , амьтан, ургамал, хүний бүтээсэн  зүйл гариг эрхэс)
 • Үгийн эсрэг ба ойролцоо утгыг олох
 • Оноосон нэрийг зүйлчлэх
 • Нэрлэх төлөөлөх асуух, заах утга үгээр илрэхийг ялгах, олох , тодорхойлох
 • Эх өгүүлбэрийн бүтэц дэх үгсийг ойролцоо ба эсрэг утгатай үгээр солин нэрлэх

                                    Үг

 • Үгийг утгаар нь зүйлчлэх (хүн , амьтан, ургамал, хүний бүтээсэн  зүйл гариг эрхэс)
 • Эх өгүүлбэрийн бүтэц дэх нэрлэх заах, асуух, төлөөлөх үгсийг эсрэг ба ойролцоо утгатай үгээр солибон нэрлэх
 • Ойролцоо ба эсрэг үгийн эгнээ үүсгэх
 • Уншсан, сонссон эхээс харь үгийг(харьцангуй хожим орсон) ялгаж таних, зөв бичих, зөв дуудах
 • Хэвшмэл ба өвөрмөц хэлц үгийн утгыг тайлбарлах

Бүтээвэр

 • Нэрийн тийн ялгалын нөхцөлийг

Үгэнд зөв холбож бичих

 • Бүтээврийн тоо цөөн, зааг нь тодорхой үгсийг задалж утгаар нь тайлбарлах

Авиа, зөв бичих дүрэм

 • Өргөлтөт үеийн эгшгээр баримжаалж, хойшид тохиолдох эгшгийг зөв унших, зөв сонсох, зөв дуудах,бичих, тайлбарлах
 • Бүтээврийн нийлц дэх балархай эгшгийг зөв бичих
 • Хатуу, зөөлний тэмдгийг зөв бичих
 • Зөөлний тэмдэг “и” болох, болохгүй тохиолдлыг таних, тайлбарлах, зөв бичих

Бүтээвэр

 • Үйлийн биеэр ба цагаар төгсгөх

нөхцөлийг үгэнд зөв холбож бичих

 • Язгуур , залгавар бүтээврийн байр, утга, үүргийг тодорхойлох
 • Бүтээврийн тоо цөөн, зааг нь тодорхой үгсийг задалж утгаар нь тайлбарлах

Авиа зөв бичих дүрэм

 • Давхар ба дан зөөлөрсөн гийгүүлэгийг зөв бичих
 • Тусгаарлах тэмдэг үсгийг зөв бичих

МОНГОЛ  ХЭЛНИЙ  ХИЧЭЭЛИЙН  АГУУЛГА   V анги

Эх

 • ААЗ (үлгэр,домог,оньсого,зүйр цэцэн үг, ерөөл магтаал,тууль, сургаалын зохиол)-аас уншиж,,ойлгох,ярих  
 •  Орчин үеийн уран зохиол (өгүүллэг ,шүлэг, найраглал)-оос уншиж,ойлгож,ярих 
 • Эхийн гол ба нэмэлт  санааг ялгах
 • Утгаараа эсрэг ба ойролцоо цогцолборыг ялган таних, дуурайн зохиох
 • Тайлбарлаж бичсэн эхийг таних
 • Болсон явдал, юмс, үзэгдлийн учир шалтгааныг тайлбарлаж, бичих (номын тэмдэглэл, өргөдөл, зургийн тайлбар, сэтгэгдэл, г,м)
 • Сонгосон эхийн хэв маягийг өөрчлан найруулж бичих
 • Эх зохиохдоо цогцолборыг ялгаж бичих
 • Эхийг хурааж, дэлгэрүүлж бичих 
 •  Эхийн найруулгыг засаж сайжруулах

Өгүүлбэр

 • Өгүүлбэрийн гол ба нэмэлт санааг олох
 • Өгүүлбэрийн ойролцоо санааг олох
 • Өгүүлбэрийг зөв унших, зөв дуудах, бичигт зөв тэмдэглэх
 • Өгүүлбэрийн гол гишүүдийг таних, тэдгээрийн хэлбэр, утга, үүргийн онцлогийг тайлбарлах
 • Өгүүлбэрийн гол гишүүдийг нэрлэх, асуух, заах,төлөөлөх, үгээр дэлгэрүүлэн бичих
 • Хураангуй ба дэлгэрэнгүй өгүүлбэрийг ялгах, утга санааг тайлбарлах
 • Эхээс хураангуй ба дэлгэрэнгүй өгүүлбэрийг олох
 • Өгүүлбэрийг хурааж, дэлгэрүүлж найруулж бичих

                                  Үг

 • Энгийн ба нийлмэл үгийн ялгааг мэдэх, эхээс ялгаж таних, утгыг тайлбарлах
 • Нийлмэл үгээс бүтсэн нэрийг товчлон бичих
 • Төрөл үг ба төрөл үгийн үүр үүсгэн бичих
 • Үгийн үндсэн ба салаа утгыг ялгах, үгийн утгыг салаалж бичих
 • Ойролцоо ба эсрэг үгийн эгнээ үүсгэх
 • Хэвшмэл ба өвөрмөц хэлц үгийг таних, утгыг тайлбарлах

                         Бүтээвэр

 • Нэр ба үйл үг бүтээх идэвхитэй зарим дагаварыг таних, тэдгээрийг үгэнд зөв холбож бичих
 • Язгуур , залгавар бүтээврийн байр, утга, үүргийг тодорхойлох
 • Бүтээврийн тоо цөөн, зааг нь тодорхой үгсийг задалж утгаар нь тайлбарлах

Авиа , зөв бичих дүрэм

 • Үг бүтээврийн бүтцэд байгаа авиа, үсгийн харьцааг тодорхойлох
 • Зөв бичгийн дүрмийн алдаагүй бичих