Player

Obtener Plugin Flash para visualizar este reproductor

Ниислэлийн Баянзүрх дүүргийн Баянзүрх цогцолбор сургуулийн Бага боловсролын хүн ба байгалийн ухаан хичээлийн хөтөлбөр PDF Хэвлэх Имэйл
Зорилго: Дэлхий ертөнц болон хүн ба байгалийн бүтэц, ерөнхий шинж чанар төлөв байдал, хувьсал өөрчлөлт учир шалтгааныг таниулах.

Ай

Мэдлэгийн тогтолцоо

Эзэмших чадвар

Цогц чадамж

Арга зүй

Орчин

Үнэлгээ

Амьгүй ба амьд бие

Мэдлэг 1.
Амьгүй ба амьд бие, амьдралын орчин

А. Амьгүй ба амьд бие, материал, бүтээгдэхүүний гадаад байдлыг ажиглан хооронд нь харьцуулан ялгадаг байх.
В. Амьгүй ба амьд биеийн бүтэц, хувирал өөрчлөлтийг тайлбарлах.
С. Хангай, говь, тал хээрийн ургамал, амьтны амьдарлын орчинг тодорхойлох.
D. Бие ба бодисуудыг шинж чанараар нь ялгах

1БШ1:К1
Амьгүй ба мьтай байгалийн бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн бүтэц, ерөнхий шинж чанар, төлөв байдал, өөрчлөлт хувьсал, холбоо хамаарал, учир шалтгааныг тайлбарладаг байх.
1ШБ1:К2
Амьгүй ба амьтай байгалийг судлахдаа энгийн аргуудыг эзэмших.
1ШБ1:К3
Байгалийг хамгаалах, амьгүй ба амьд байгалийн холбоо хамаарлыг тодорхойлох.
1ШБ1:К4
Мэдлэгийг бүтээхдээ хамт олны бодол санааг харгалзах, бусдыг хүндэтгэх, үзэл бодлын зөрүүг зохицуулдаг, хамтын үйл ажиллагааг зохион байгуулдаг байх.

Амьд
ба амьгүй
биеийн
ялгааг
таниулж
хоорондын
уялдаа
холбоо
хамаарлыг тодорхойлох. /Тоглоомын ба
уламжлалт аргаар/

Байгаль ертөнцийн зүй тогтол, бүтэц, шинж чанарыгг харуулсан үзүүлэн, тарааж өгөх материал.

Өөрийн үгээр системчлэн ярьж бусадтай санаа бодлоо чөлөөтэй илэрхийлж, эх зохиох, зурагт хуудас гаргах.

Мэдлэг 2.
Амьгүй ба амьд биеийн шинж чанар

  А.  Агаарын бодьтой байх өнгө, халах, хөрөх, шахагдах шинж чанарыг туршилтаар харуулах.
  В.  Усны өнгө, хэлбэр, төлөв, халах, хөрөх, болон онцлог шинж чанарыг тодорхойлж чаддаг байх.
  С.  Уусмал бэлтгэдэг, усыг цэвэрлэдэг байх.
  D.  Чулуулгийг хатуулаг ба өнгөөр нь ялгах, боржингийн бүтцийг тодорхойлох.
  G.  Нар, сар, дэлхий, одны хэлбэр, хэмжээ, хол ойрыг хооронд нь харьцуулах.
  H.  Нарны аймаг, нар, сар, дэлхийн харилцан байрлал, хөдөлгөөнтэй холбоотой учир шалтгааныг туршилт хийх, загварчилах замаар тайлбарлах.
  I.    Амьтан ургамлын хооллох онцлог.
  J.  Амьд биеийн амьсгалах процессыг зураг, бүдүүвч дээр тайлбарлах.
  K.  Амьд биеийн өсөлт, үржлийг амьдарлын жишээн дээр тулгуурлан тайлбарлах.